Entreprenørfirmaet saxe har mere end 16 års erfaring med affaldsløsninger, der både er miljømæssigt korrekte og økonomisk effektive. Vores specialister har alle årelang erfaring og har stor indsigt i de forskellige myndighedskrav, der gør sig gældende indenfor forskellige former for affald og deres korrekte håndtering – både nationalt og ude i de enkelte kommuner.

Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed for dig, når du enten skal i gang med at planlægge et projekt eller er i gang og har brug for at få dit affald håndteret på den bedst mulige måde.

Entreprenørfirmaet saxe har altid kapacitet til at hjælpe med at løse både små og store opgaver:

  • Rådgivning om korrekt håndtering af forskellige affalds- og jordtyper,
  • Vejledning om prøvetagning af miljø farligt affald og jord
  • Tilbudsgivning på konkrete projekter uanset omfang,
  • Vejledning for miljøsanering
  • Udførelse af specialopgaver med alle former for entreprenør udstyr,
  • Bilag med laboratorierapport fra uafhængigt akkrediteret laboratorium

Korrekt håndtering

bygge- og anlægsaffald kræver i dag en grundig planlægning forud for byggeaktiviteten igangsættes,

opfølgning i byggefasen og dokumentation for afsætning efter byggeriets afslutning. 

Entreprenørfirmaet saxe har erfaring med klassificering af affaldet, sortering, affaldshåndteringsplaner,

udnyttelse af ressourcerne og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, der ikke kan genbruges.

Nedrivning

Ved ansøgning om nedrivningstilladelse, eller ved større renoveringer der potentielt kan generere farligt affald, vil kommunen kræve en miljøscreening og en miljørapport, for at sikre at affaldet kategoriseres korrekt, og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde - og i henhold til affaldsdirektivet.

På samme måde vil et nedrivningsfirma kræve dokumentation for eventuelle miljøskadelige stoffer, og hvor i bygningen de forekommer, så de kan følge de rigtige vejledninger og tage de nødvendige forholdsregler, i forhold til brug personlige værnemidler og valg af procedurer ved miljøsaneringen.

Vi garanterer

Entreprenørfirmaet saxe har altid fokus på at gældende regler overholdes og at vores opgaver udføres på en miljømæssig forsvarlig måde. I kan derfor forvente at vi:

  • Giver anbefalinger ifølge Dansk Asbestforenings og Arbejdstilsynets vejledninger for håndtering af PCB og Asbest.
  • Samarbejder med relevante myndigheder og vejleder jer i at gøre det samme.
  • Afslutter opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde