Sådan fungerer et højvandslukke og tilbageløbsstop

 

Under kraftige regnskyl kan vandet i kloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medfører oversvømmelser.
Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand.

Blandt de effektive, forebyggende foranstaltninger kan være installation af højvandslukke og tilbageløbsstop.

Et højvandslukke er en komponent med to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe ud, men som lukker, når kloakvand stemmer tilbage fra hovedkloak.

Et tilbageløbsstop placeres på en stikledning (dvs. i samlebrønden foran huset), og herved beskyttes huset mod kælderoversvømmelse.

Et højvandslukke er den billigste løsning på problemet frem for eksempelvis et tilbageløbsstop eller en pumpebrønd. Derudover er den effektiv og nemt at vedligeholde.​

højvandslukke skal altid monteres af en autoriseret kloakmester.

Vi har stor erfaring i montering og reparation og sørger for en effektiv proces i høj kvalitet.

Vi sørger ligeledes for grundig instruktion i brug og vedligeholdelse af højvandslukke , så du bliver bekvem ved at betjene den.

Skybrud og overfyldte kloaker som følge af klimaforandringer

Kraftige mængder af regn som følge af skybrud vil forekomme oftere og oftere. Det offentlige kloaksystem i Danmark har svært ved at klare trykket fra ekstremregn. Skybruds-oversvømmelser opstår, og der er stor risiko for, at mange boliger i specielt lavtliggende områder får beskidt og bakteriefyldt spildevand i kælderen.

Spildevand indeholder toiletvand og er dermed fækalieholdigt. Det vil sige, at når en husejer som følge af et kraftigt regnskyl får spildevand i kælderen, så vil det som regel medføre følgende 5 skybrudsskader:

  • Husets bygningsdele bliver beskadiget.
  • Inventar, møbler og andre genstande bliver ødelagt.
  • Der er en væsentlig risiko for infektionssygdomme – især diarre.
  • Det er dyrt og langvarigt at rydde op efter en oversvømmelse i kælderen.
  • Der er stor risiko for angreb af skimmelsvamp som følge af vand i kælderen.

For husejere er en kælderoversvømmelse med fækalieholdigt spildevand i kælderen en meget ubehagelig oplevelse, der medfører mange ærgelser og store udgifter.

Dertil kommer, at hele processen med at få genoprettet kælderen kan tage lang tid.

En delproces som affugtning af beton, murværk og træværk er en både langvarig og bekostelig. Derudover vil de meste inventar og indretningsgenstande sandsynligvis være ubrugeligt. Det betyder grundlæggende, at en kælder, der har stået under vand, nærmest skal bygges op og indrettes på ny.

Situationer med oversvømmelse og spildevand i kælderen kan sagtens forebygges med prisbillige effektive klimatiltag. Det kræver blot en ganske enkel løsning, der prismæssigt endda kun udgør en brøkdel af de mange omkostninger, der typisk er forbundet med en genoprettelse af en kælder, der har været fyldt med møgbeskidt spildevand.

Undersøgelser peger på, at en klimasikring af boliger ved hjælp af højvandslukker både er effektiv og prisbillig, og når du som boligejer installerer en højvandslukke, kan du føle dig tryg, når det danske uvejr med monsterregn raser uden for dit hus.

 

Hvad er et højvandslukke?

Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Problemet kan normalt kun opstå, hvis dine afløb inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen.

Du er ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønden, mens din kommune er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen. Indtil kommunerne har styr på kloakken, kan højvandslukket forhindre din kælder i at blive oversvømmet.

Det er meget vigtigt, at du informerer din kommune, hvis din kælder har været oversvømmet - eller har været lige ved at blive det. Så kan kommunen bruge dine og dine naboers oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.

Generelle bestemmelser

Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

1. Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i den kommunale kloak, se ”Retningslinier for etablering af pumpebrønde indenfor skel i kommunen.

2. Ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb.

3. Ved at installere et tilbageløbsstop på stikledningen Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester efter retningslinierne i dette tillæg.

Hvis der afviges fra disse retningslinier, skal der søges om dispensation i kommunen.
Ved etablering af højvandslukker i etageboliger og industri skal der søges om tilladelse i kommunen. Ved etablering af højvandslukker i eksisterende parcelhuse skal der ikke søges om tilladelse, men etablering skal udføres efter disse retningslinier.
Hvis der afviges fra disse retningslinier skal der uanset bygningsart søges om dispensation i kommunen. Det gælder f.eks. hvis der ønskes højvandslukker på en stikledning ved parcelhuse.

Højvandslukker eller tilbagestop må aldrig anbringes på stikledningen fra boligblokke eller industri.

Pumpning

Den sikreste måde at undgå kælderoversvømmelse på er at installere et pumpeanlæg, hvor spildevandet fra de lavtliggende afløb (WC, gulvafløb mv.), der er truet under opstemning(og kun disse afløb) ledes til en pumpebrønd.

Derfra pumpes vandet op i det øvrige kloaksystem.
Retningslinier for pumpeanlæg er angivet i ”Retningslinier for etablering af pumpeanlæg i kommune”

Højvandslukker

Der må kun anvendes CE-mærkede højvandslukker.

De højvandslukker, der anvendes,skal have 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene skal kunne lukkes manuelt. Anbringelse af højvandslukker skal ske efter retningslinierne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
Der må ikke anbringes højvandslukker på stikledninger uden tilladelse fra kommunen.

Højvandslukker til gråt spildevand

Højvandslukker til gråt spildevand kan bruges i installationer og på ledninger, der kun fører gråt spildevand, altså spildevand der ikke indeholder vand fra wc.

CE-mærkede højvandslukker skal være enten type 2 (liggende ledning) eller type 5 (gulvafløb).

I det følgende kommer der en forklaring på de forskellige typer højvandslukker.

Højvandslukker på de enkelte installationer

Højvandslukker (type 5) kan anbringes i et gulvafløb, se figur 1, 3 og 4. Eller der kan anbringes et højvandslukke (type 2) på ledningen, se figur 2 og 5.

Figur 1.
Højvandslukke som gulvafløb (type 5)

Figur 2.
Højvandslukke til indbygning på en liggende ledning (type 2)

Er der kun ét gulvafløb?

Er det f.eks. kun ét gulvafløb, der skal beskyttes, hugges det gamle gulvafløb op og erstattes med et gulvafløb med højvandslukke.

Er der flere gulvafløb?

Når flere afløbsinstallationer skal beskyttes, skal det overvejes, om hver afløbsinstallation skal forsynes med højvandslukke, eller om det er mere fordelagtigt at indbygge et højvandslukke på selve ledningen.

Er der kældernedgange eller garagenedkørsler?

Kældernedgange og garagekørsler kan forsynes med højvandslukke, hvis der er sikkerhed for, at den vandmængde, der samles der under regn, er lille og ikke vil medføre oversvømmelse Under kraftig regn kan regnvandet ikke løbe væk, fordi højvandslukket er lukket.

Er der faldstammer tilsluttet bag højvandslukket?

Der må ikke være andre afløb bag højvandslukket, end de installationer, der skal beskyttes.
Er der fx tilsluttet en faldstamme fra en anden etage, vil der forekomme oversvømmelse med spildevand fra denne ledning

Er kældergulv og ledninger af dårlig kvalitet?

Hvis kældergulvet og kloakledningerne er af en meget dårlig kvalitet, risikerer man, at spildevandet presses op gennem kældergulvet under opstemning – eller at kældergulvet løfter sig.
I sådanne tilfælde bør højvandslukket anbringes, så der ikke kommer opstemning i ledningerne under kældergulv.

Den bedste løsning er at anbringe højvandslukket på ledningen i kældergulvet lige indenfor kældervæggen. Her er det tilgængeligt for tilsyn, selv under opstemning, se figur 5.
Højvandslukket kan også anbringes i en brønd uden for kælderen, se figur 6.

Denne løsning kan medføre problemer, hvis højvandslukket er i uorden, mens der er opstemning.
På grund af opstemningen kan højvandslukket ikke tilses.

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand

På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der erspecielt godkendt til fækalieholdigt spildevand. Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal være CE-mærkede højvandslukker type 3.

Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk, se figur 8. Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm.

Anbringelse af højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal ske efter retningslinierne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand må kun anvendes i enfamiliehuse. Der bør altid være mindst et wc, som ikke er tilsluttet den ledning, der er højvandslukke på.

Figur 8.
Højvandslukke til fækalieholdigt spildevand (type 3)

 

Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand må ikke anbringes på stikledningen, med mindre der er søgt dispensation i kommunen.

Højvandslukker på stikledningen

Et højvandslukke, der må anbringes på en stikledning, uden at der skal søges om dispensation, kaldes et Tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop har kun ét lukke, der ved hjælp af en flyder lukker ved opstemning.

Tilbageløbsstop skal være CE-mærket. I figur 9 er vist et eksempel på et tilbageløbsstop, der lukker af for hele stikledningen, når vandet stiger i den kommunale kloak.

I brønden er der i bunden indbygget et bevægeligt rør. Røret er omgivet af skumplast, der gør, at røret altid vil flyde på vandet.
Ved opstemning i hovedkloakken trænger vand ind i brønden fra udløbssiden, og flyderøret løfter sig, så udmundingen holdes over vandstanden i brønden.
Når vandstanden har nået et niveau ca. 500 mm over brøndbunden, presses rørets munding imod en tætningsplade. Vandet kan herefter stige over røret uden risiko for tilbageløb i rørsystemet.

Når opstemningen ophører, går flyderøret tilbage til sit normale leje.

Figur 9.
Brønd med tilbageløbsstop

Forudsætningerne for at anvende et tilbageløbsstop er:

  • Det må kun anvendes på afløb for én husholdning
  • Tilledning af regnvand og drænvand skal ske nedstrøms for den brønd, hvor tilbageløbstoppet er anbragt
  • Hvis brønden med tilbageløbsstoppet er anbragt på en ledning, der fører fækalieholdigt spildevand, skal tilbageløbsstoppet være forsynet med alarm, der melder, når afløbet er lukket

Vedligeholdelse

Både højvandslukker og tilbageløbsstop kræver vedligeholdelse, og derfor skal brugeren have en instruktion i, hvorledes lukket betjenes og vedligeholdes.

I umiddelbar nærhed af et højvandslukke skal der altid anbringes et skilt, der på dansk angiver, hvorledes højvandslukket betjenes og vedligeholdes.

Rensning og eftersyn skal foretages mindst én gang om året, og det er brugernes ansvar, at dette foretages.

Det er den autoriserede kloakmesters pligt at orientere brugeren om drift og vedligehold af højvandslukker og tilbageløbsstop.

Undgå vand i kælderen. Oprydning og genoprettelse af kælderen koster hurtigt et 6-cifret beløb.

Skybrudssikring med højvandslukket kan gøres meget billigere.

Har du brug for et godt råd?

Har du mindre spørgsmål, eller søger du mere dybtgående viden, inden du bestiller et uforpligtende tilbud, men mangler tid og overskud til en længerevarende samtale her og nu, så kom ind og skriv med os på vores Facebook side. Det er dejlig uforpligtende, og du kan ta dig al den tid du har brug for. Vi er her, når du har tid og lyst.