Nedsivning

Til nedsivning af husspildevand etablerer vi et nedsivningsanlæg, hvor spildevandet afledes til nedsivning igennem jordlagene.

Vi kommer gerne ud og vejleder om placering af dit nedsivningsanlæg.
Der er krav fra kommunen om at anlægget skal placeres i områder hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet, der anvendes til drikkevandsforsyning.

Kommunen skal give tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg før arbejdet kan starte.
Desuden skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Vi starter med at tage en jordprøve hvor nedsivningsanlægget ønskes placeret.
Når analysen er klar, udfylder og indsender vi ansøgningsskema om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til kommunen.

Kommunes sagsbehandlingstid ligger på 1 – 6 uger.

Når nedsivningsanlægget er etableret søger vi for, at der sendes tegninger af anlægget til kommunen og arbejdet kan færdigmeldes.

Spildevandsanlæg

Mange kommuner er netop nu i gang med at udsende påbud om forbedret spildevandsrensning til husstande, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Hos Entreprenørfirmaet Saxe har vi stor erfaring med etablering af spildevandsanlæg.

Til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land kan vi tilbyde Etablering af nedsivningsanlæg og minirense anlæg.

Minirenseanlæg

Ved etablering af minirensningsanlæg bliver spildevandet renset mekanisk/biologisk, udledningen kan f.eks. foregå til et vandløb.
Ved etablering af minirenseanlæg gælder samme regler som for
nedsivningsanlæg mht. tilladelser fra kommunen, tegninger mm.

saxegruppen anbefaler BIOKUBE,

da det er den mest fremtidssikre løsning for forbrugeren

læs mere om BIOKUBE her

Pilerensningsanlæg med nedsivning

Hvis jorden ikke er egnet til nedsivning, som fx ved lerjord, kan anlægget bygges i samme størrelse men som et pileanlæg uden nedsivning, fordi pilene vil fordampe vandet hen over året. Hvis jorden er egnet til nedsivning, kan anlægsarealet reduceres. Pilerensningsanlæg med nedsivning betragtes som et nedsivningsanlæg med hensyn til respektafstande og spildevandsafgift.

 

Rodzoneanlæg

Rodzoneanlæg er et lavteknologisk anlæg til rensning af spildevand. Oftest er rodzoneanlægget efterfulgt af et bundfældningsanlæg.
I et rodzoneanlæg renses spildevandet ved at sive igennem et vandret anlæg med sand, grus og beplantning som f.eks. tagrør, dunhammer m.m. Nogle stoffer i vandet bindes til sand og grus, samtidig med jordens mikroorganismer nedbryder en del organisk stof i spildevandet.

Bundfældningstank.

uanset valg af rensemetode - minirens, nedsivning m.m. - så skal der tilsluttes en bundfældningstank mellem spildevandskilde og renseanlæg. en bundfældningstank benyttes til at fjerne bundfældige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling.

En bundfældningstank er udført, så:

  • Bundfældige stoffer og flydestoffer tilbageholdes,
  • Ophvirvling af slam undgås,
  • Vandtemperatur efter opblanding ikke over- stiger 35°C.

Det tilbageholdte stof skal opbevares, hvorefter der sker en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes.

Det slam, der synker til bunds i tanken, går i forrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerob nedbrydning, hvor der udvikles aggressive gasarter, hvor gasboblerne kan trække allerede bundfældet slam med op og give anledning til lugtgener. normalt er der dog ingen gener, hvis udluftningen er korrekt udført. Ved rådneprocessen reduceres slammængden lidt.

En bundfældningstank tømmes ved hjælp af en slamsuger.

Det er typisk den enkelte kommune, som er ansvarlig for tømning af de pågældende bundfældningstanke.
en bundfældningstank skal tømmes fuldstændig og i alle kamre. straks efter tømning skal bundfældningstanken fyldes 3/4 del med vand.
i øvrigt henviser vi til teknologisk instituts rørcenteranvisning 010: tømning af bundfældningstanke

Har du brug for et godt råd?

Har du mindre spørgsmål, eller søger du mere dybtgående viden, inden du bestiller et uforpligtende tilbud, men mangler tid og overskud til en længerevarende samtale her og nu, så kom ind og skriv med os på vores Facebook side. Det er dejlig uforpligtende, og du kan ta dig al den tid du har brug for. Vi er her, når du har tid og lyst.