Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 skal bygherren anmelde sit bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger eller renoveringer til kommunen. Bygherrens anmeldelse i kapitel 13 skal oplyse om forventninger til mængde, type, modtager og/eller anvendelse af byggeaffaldet, og den sker før affaldsfrembringelsen. Reglerne gælder for alle bygninger, hvor byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Kommunen skal have modtaget anmeldelsen senest to uger, inden nedrivningen eller renoveringen påbegyndes.

Bagatelgrænsen om 10 m2

10 mgrænsen er ikke altid blevet fortolket entydigt, og derfor er Miljøstyrelsen kommet med en vejledende udtalelse om 10 m2 grænsen. Ifølge den skal de 10 mforstås som det horisontale fladeareal, der berøres af byggearbejdet”.

Det betyder i praksis, at det alene er meget små byggeprojekter, som ikke er omfattet af reglerne for screening, kortlægning og anmeldelse.

Miljøstyrelsen har for at øge antallet af anmeldelser gennemført en kampagne for anmeldepligten for bygge- og anlægsaffald. Du kan læse nærmere om reglerne her.

Se kampagnefolderen her.

Anmeldelse af farligt affald fra virksomheder

Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 skal virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen. Denne anmeldelse vedrører alene miljøfarligt affald og skal indeholde oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt faktiske mængder, emballering, sammensætning og egenskaber, og denne sker efter affaldsfrembringelsen.

 

(informationerne er hentet hos VHGB)