Sådan virker et biologisk minirensningsanlæg

Et biologisk minirensningsanlæg fungerer i princippet på samme måde som de store kommunale rensningsanlæg. Spildevandet bliver ved hjælp af et pumpesystem og mikroorganismer renset biologisk, inden det bliver ledt videre til dræn eller vandløb.

Anlægget kan også indrettes til at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevandet.

Anlægget er indrettet i en nedgravet plastbeholder. 

Hvem kan bruge det?

Et biologisk minirensningsanlæg kan bruges til alle renseklasser og det kræver ikke meget plads. Dog kræver det egnede afledningsforhold.

Entreprenørfirmaet Saxe anbefaler Wehomini minirenseanlæg  fra uponor, da det er den mest fremtidssikre løsning for forbrugeren

WehoMini

- det biologiske minirenseanlæg

WehoMini - det lille renseanlæg med den store effekt! Beregnet til den
enkelte familie - og op til 10 husstande/30 PE.

Når det drejer sig om renseløsninger for den private
husejer, findes der ingen bedre løsning end det lille,
kompakte minirenseanlæg, WehoMini.
WehoMini er konstrueret til at rense spildevand fra
almindelige husstande - dvs. vand fra opvask, bad,
toilet m.v. - og det gør WehoMini så godt, at det
rensede spildevand har en kvalitet, der er langt finere
end myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det
rensede spildevand så fin, at det uden problemer kan
ledes direkte til recipient (vandløb, søer, åbent vand og
lign.)

I forbindelse med rensekvalitet / rensekrav omtales
forskellige begreber:
O = Organisk rensning
OP = Organisk rensning med fosforfjernelse
SO = Skærpet organisk rensning
SOP = Skærpet organisk rensning
med fosforfjernelse
Alle WehoMini anlæg fås som SO eller SOP, hvilket
samtidig opfylder kravene til O og OP anlæg.

Dimensionering

WehoMini 5 PE er konstrueret til at behandle det
daglige spildevand fra 5 personer - eller med andre ord
en max. hydraulisk belastning 750 liter/døgn. Dette
er dog et gennemsnitsforbrug - der er naturligvis
taget højde for spidsbelastninger som ved fester,
overnattende gæster i kortere perioder etc.
Et renseanlæg til en husstand må aldrig dimensioneres
mindre end 5 PE, selvom en ejendom bebos af færre
personer. Baggrunden er, at der på et senere tidspunkt
kan flytte flere personer til, hvorved renseanlægget
vil have for lille kapacitet. Det er et standardkrav fra
myndighedernes side.

Rensekrav fra kommunen

Det er den enkelte kommune, der afgør de aktuelle rensekrav fra et anlæg. Dette afhænger bl.a. af hvor følsom natur, der er.

WehoMini fås i følgende anlægsstørrelser:

 • 5 Pe (enfamiliebolig)
 • 10 Pe (2 husstande)
 • 15 Pe (3-4 husstande)
 • 20 Pe (5-7 husstande)
 • 30 Pe (8-10 husstande)

flere ejendomme kan godt slå sig sammen om et WehoMini renseanlæg. Dette er klart en fordel for den enkelte, da det nedsætter de løbende driftsomkostninger betydeligt - især set i forhold til de almindelige vandafledningsafgifter.

Rensekrav

Myndighedernes krav

alle WehoMini anlæg (5-30 Pe) er konstrueret til at rense almindeligt husspildevand, som består af alt fra opvask, tøjvask, bad, toilet m.v.
iht. Ce-mærkningen udtages der prøver 1 gang årligt fra alle installerede anlæg rundt om i landet. Disse prøver omfatter indløb og udløb for de enkelte anlæg, og prøverne analyserer vi på eget laboratorium i svinninge.
Prøverne analyseres efter følgende målemetoder:

CoD: Chemical oxygen Demand udtryk for iltforbruget i spildevandet nh4: ammonium / ammoniak P.tot.: fosfor
Det er sikkerheden for den høje rensekvalitet, der gør, at man risikofrit kan udlede det rensede spildevand i naturen.

Egen serviceafdeling

i forbindelse med at overholde de lovpligtige, årlige driftseftersyn, hvor funktionen og rensekvaliteten for det enkelte minirenseanlæg skal kontrolleres, har uponor egen serviceafdeling, som alene tager sig af driftskontrol, indsamling af spildevandsprøver og udbedrer ad-hoc problemer m.v. der evt. måtte opstå

Flere fordele ved WehoMini

Det er ikke kun den enestående renseevne, der gør WehoMini til det oplagte valg for den enkelte husejer.

lav gravedybde – nem installation

Blot 115 cm - mere er der ikke brug for, til at placere WehoMini (+ 10 cm til udjævningslag).
Det er den laveste gravedybde på markedet og betyder, at installation kan foregå relativt hurtigt og uden brug af store gravemaskiner og andet tilbehør, som nemt kan ødelægge de nærmeste omgivelser.

lav vægt – ingen tunge maskiner i haven

WehoMini 5 Pe vejer ikke mere end 175 kg (15 Pe 275 kg). Det er således nemt at flytte rundt med et anlæg uden brug af store entreprenørmaskiner - og komme frem til ønskede placeringssted.

CE-mærkning

WehoMini er naturligvis Ce-mærket. Det er et krav fra myndighedernes side - og samtidig en garanti for, at anlægget opfylder de gældende krav til bl.a. rensekvalitet samt at der tilknyttes et årligt nationalt serviceeftersyn.

uponor har egen afdeling, der alene tager sig af de lovpligtige, årlige driftseftersyn, samt eget laboratorium, der til stadighed kontrollerer de indsamlede spildevandsprøver.

Sådan fungerer WehoMini

WehoMini er et biologisk minirenseanlæg. Det betyder, at det er biologi - dvs. naturligt forekommende mikroorganismer - der står for nedbrydningen af de skadelige og sundhedsfarlige stoffer i spildevandet.

Bakterier gør arbejdet

WehoMini er et biologisk minirenseanlæg. Det betyder, at det er biologi - dvs. naturligt forekommende mikroorganismer - der står for nedbrydningen af de skadelige og sundhedsfarlige stoffer i spildevandet.

sektionsopdelt

De heterotrofe bakterier vokser hurtigere og producerer langt mere slam end de autotrofe. Det kan være et problem i et ikke-sektionsopdelt minirenseanlæg - men WehoMini er netop sektionsopdelt, hvilket sikrer adskillelse af de forskellige bakteriekulturer og dermed giver dem de optimale rensningsprocesser.

luft og biofiltre

Bakterierne sætter sig på anlæggets biofiltre (1), som er dækket af vand/spildevand. for at øge vækstbetingelserne for bakterierne øges iltindholdet i spildevandet. Det sker via luftkompressorer i bunden af anlægget (2).
luft / ilttilførelsen bruges også til at fjerne / nedbryde skadelige stoffer som f.eks. svovlbrinte, acetone og andre flygtige stoffer, som kan forekomme i spildevand.

Renseprocessen i WehoMini

1)indløb af spildevand fra bundfældningstank / pumpebrønd

2) Første procestank i første sektion - hvortil spildevandet kommer fra bundfældningstank / pumpebrønd - beluftes spildevandet, så den giftige svovlbrinte og even- tuelt andre flygtige bakteriedræbende stoffer hurtigt afgasses / strippes. når de flygtige stoffer er fjernet vil de he- terotrofe bakterier sætte sig på filtermate- rialet og starte med at nedbryde det organiske materiale.

3)  nedbrydning af ammonium / ammoniak kvælstof Da hovedparten af spildevandets organiske ma- teriale er nedbrudt i anlæggets to første sek- tioner, får de langsomt voksende autotrofe bakterier masser af plads på tredje sektions biofilter til at nedbryde spildevandets ammo- nium / ammoniak kvælstof.

4) returløb* af overskudsslam til bundfæld- ningstank.

5) udløb af renset spildevand til recipient.

 

*) Returløb

WehoMini er udstyret med elektronisk styring, som sørger for at returløb til bundfældningstank er afstemt efter anlægstype. Ved installering i sommerhuse o.lign., hvor anlægget periodevis ikke benyttes, sørger anlæggets automatiske returskyl for at tilføre næring til mikroorganismerne, således at biologien og renseevnen holdes intakt.

Hvis der er krav om fosforfjernelse:

har ejendommen fået påbud om fosforfjernelse (renseklasse soP eller oP), kan WehoMini leveres med en fosforfældningsenhed. fosforfjernelse sker ved tilførelse af Polyaluminiumclorid. Dette stof bevirker, at fosforen bundfældes i bundfældningstanken. anlægget justeres ved det årlige, lovpligtige kontrol- og driftseftersyn, hvor det får den nødvendige mængde fosforfældningsmiddel. forbruget er ca. 50 l / år.

Værd at vide og nyttige oplysninger

CE-mærkning

inden et minirenseanlæg lovligt kan markedsføres og sælges i Danmark, skal det være Ce-mærket. Kravene for opnåelse af Ce-mærkning er omfattende og forbundet med test og en omfattende dokumentation.

spildevand og lokaliteter udenfor, som ikke er inkluderet i Ce-test

hvis der forekommer spildevand med en anden belastning end husspildevand fra boliger, skal belastningen konkret beregnes ud fra spildevandets sammensætning. Dette er kloakmesterens ansvar.

et godkendt anlæg skal være mærket med:

 •  Producentens og leverandørens navn
 •  Anlægskapacitet i PE
 •  Produktionsnummer
 •  CE-mærke

Et Ce-mærket minirenseanlæg er godkendt til at rense almindeligt husspildevand fra helårsboliger.

Følgende typer spildevandsudledninger kræver pt. en konkret beregning:

 • Sommer- og fritidshuse
 • Tømning af badekar / spabad over 250 liter
 • Malke- og mælkerum • Toiletbygninger
 • Processvand fra f.eks. frisørsaloner, foto grafer, restauranter, værksteder og landbrug

Beregningen på anlæggets størrelse sendes til pågældende kommune sammen med ansøgning om tilladelse til etablering af minirenseanlæg. Kommunen vurderer i sin sagsbehandling, om beregningen er tilstrækkelig til udstedelse af en tilladelse.

Dimensioner, WehoMini

WehoMini findes i forskellige anlægsstørrelser afhængig af, hvor mange personer / husstande, der er tilknyttet.

Husk

Der kan være god økonomi i at gå flere sammen om et fælles rensningsanlæg for flere ejendomme – I skal blot sørge for at etablere jer i et spildevandslaug.

størrelsen på de enkelte bundfældningstanke af hænger af mængden af spildevand, der skal behandles, hvilket igen afhænger af det antal personer (Pe), der er tilknyttet det enkelte anlæg.
Det følgende skema skal anvendes til dimensionering set i forhold til antal Pe.

Bundfældningstankene er opbygget således, at en optimal udskillelse af bundfældige og flydende stoffer sikres. Dette opnås ved at nedsætte vandgennemstrømningen gennem de enkelte kamre.
tankens totalvolumen indeholder både klaringsvolumen og slamvolumen

opbygning af uponor bundfældningstanke er alle CE-mærkede.

 

Ved klaringsvolumen forstås den vandvolumen, der altid er til rådighed i tanken - også når tanken er fyldt op med slam; dvs. lige før tømning af tanken er nødvendig. Klaringsvolumen skal sikre, at der altid er den nødvendige opholdstid i tanken.
slamvolumen er den volumen, der er afsat til at lagre bund- og flydeslam.
uponor standard WehoMini bundfældningstanke vil ved normal brug kunne nøjes med én årlig tømning.