Forsegling

Der findes ingen generelle løsninger i forbindelse med forsegling af asbestholdige materialer.

Der bør i hvert enkelt tilfælde ske en nøje vurdering af hvilken metode, der er bedst egnet.

Valg af forseglingsmateriale vurderes i hvert enkelt tilfælde for at opnå det bedst mulige resultat.

Forsegling af asbestmaterialer må kun betragtes som en midlertidig foranstaltning.

Alt asbestmateriale skal på længere sigt fjernes.

Poseløsning

Fjernelse af asbestholdigt materiale ved hjælp af poseløsninger er kun tilladt i begrænset omfang, f.eks. i forbindelse med havari, samt mindre saneringer i villaer og varmecentraler.

Udarbejdelse af arbejdsplan. Anmeldelse til Arbejdstilsynet samt for foreningens medlemmer til kontrolfunktionen.

Der benyttes egnede poser. Arbejdsområdet afgrænses og der opsættes advarselsskilt.

Medarbejderne skal have gennemgået den lovpligtige uddannelse og instruktion i anvendelse af posemetoden.

De skal anvende støvafvisende dragt og åndedrætsværn med P3 filter.

Før og efter demonteringen foretages en grundig støvsugning af bygningsdele omkring saneringsstedet Affaldet indpakkes og mærkes ASBEST, hvorefter det afleveres på specialdepot.

Enmands støvtelt (telefonbox løsning)

Skal der demonteres asbestholdige isoleringsmaterialer på f.eks. flere rørbøjninger i samme lokale må poseløsningen ikke anvendes. Der kan i stedet opbygges et enmands støvtelt (plastfolie på lægteskelet), som omslutter området.

Asbestsanitøren foretager demonteringen af de asbestholdige materialer inde i teltet efter, at indgangen er tapet til.

Arbejdet kan evt. udføres med pose for at minimere støvudviklingen.

En kraftig støvsuger med absolutfilter eller en luftrenser opretholder undertryk og filtrerer luften under arbejdets udførelse.

Der afsluttes med støvsugning og aftørring af alle overflader inden sanitøren forlader teltet.

En medhjælper opholder sig udenfor teltet medens arbejdet pågår.

Godkendt specialdragt og helmaske, som luftforsynes fra batteridrevet turboenhed, kan benyttes. Masken forsynes med P3 filter Ved arbejder, hvor der udvikles meget støv, skal der benyttes et luftforsynet åndedrætsværn, da et filtrerende åndedrætsværn ikke yder tilstrækkelig beskyttelse.

Demontering af gasradiatorer

Der er udviklet en særlig metode til nedtagning af gasradiatorer indeholdende asbestpakninger og hvor der er asbestholdig isoleringsplade på bagvæg.

Metoden kaldes luftrensermetoden og er et alternativ til traditionel asbestsanering med opbygning af sluse, støvvægge mm. Gulvet omkring gasradiatoren afdækkes med plastfolie og der opstilles en luftrenser med absolutfilter tæt ved arbejdsstedet.

Radiatoren løsnes og asbestpakningen ved aftræksrøret fugtes, hvorefter den forsigtigt demonteres og indpakkes i plastpose.

Aftræksrøret skubbes eller hives forsigtigt ud og anbringes i plastsæk.

Området støvsuges og vådaftørres. Arbejdet udføres med engangsdragt.

Metoden kræver 2 personer, de skal anvende åndedrætsværn m.P3 filter, støvafvisende dragt. Bade- og opholdsfaciliteter i henhold til gældende regler.

Affaldet indpakkes og mærkes ASBEST, hvorefter det afleveres på specialdepot.