Forberedende arbejder og forsegling af arbejdsområdet

For at undgå spredning af asbestfibre til andre lokaler eller til det fri og for at lette den senere rengøring, skal saneringsområdet forsegles.

Alle revner, fuger, huller m.v. ved vinduer,døre og i murværk forsegles.

Ventilationsanlæg stoppes. Evt. huller og åbninger på kanaler forsegles med tape eller plastfolie.

Dette gælder også fast inventar, som senere vil være vanskelig at rengøre for asbestfibre, f.eks. skabe, radiatorer og meget ru overflader.

Gulvtæpper afdækkes med hårde plader som tapes i alle samlinger.

Ved opbygning af støvvægge (plastfolie på lægteskelet), som afgrænser et arbejdsområde, monteres plastfolien på den side der vender mod saneringsområdet, da de ru trælægter er vanskelige at rengøre.

Udføres asbestsaneringen i varmecentraler med olie- eller gasbrændere i drift samt luftafkølede pumpemotorer, etableres friskluftforsyning til brænderne og motorerne via slanger/rør med forbindelse til
det fri.

Forurenet løst inventar støvsuges og aftørres med fugtig klud inden det fjernes fra lokalet.

Forurenet nagelfast inventar, elektriske installationer, kabelbakker o.l. støvsuges og aftørres med fugtig klud inden der udføres forsegling/indpakning med plastfolie.

De for saneringen nødvendige materialer,støvsugere og luftrensere m.m. anbringes derefter i området og adgangsslusen etableres. Princip for opbygning af sluse beskrives på side 8.

Der opsættes advarselsskilte med teksten:

Skiltene placeres på forseglede døre, støvvægge, adgangssluser og øvrige steder,hvor det vil være praktisk at orientere om,at der pågår asbestsanering.

Undertryk og luftrensning

Foruden den nævnte forsegling af saneringsområdet skal der, for at forhindre spredning af asbestfibre til omverdenen, etableres og opretholdes et konstant undertryk i området, medens hele nedrivnings- og rengøringsarbejdet pågår.

Undertrykket etableres ved hjælp af en eller flere luftrensere alle forsynet med absolutfiltre, også kaldet microfiltre eller HEPA filtre.

Luftrenserne tjener endvidere det formål,at de filtrerer luften i området for svævestøv og dermed letter rengøringsarbejdet.Arbejdes der i større områder opstilles luftrensere i passende omfang for at sikre en god cirkulation af luften og derved undgå ”døde” zoner med store støvkoncentrationer.

Der tilstræbes et luftskifte på 10 gange pr.

time af saneringsområdets totale rumindhold.

Plastfolie på støvvægge og adgangssluser skal vise tydelige tegn på undertryk. Plasten skal bue ind mod arbejdsstedet.

Afkastluften fra luftrenserne, som danner undertryk i saneringsområdet føres til det fri om nødvendigt via slanger eller rør.Luftrensernes grov-, fin- og absolutfiltre skiftes efter behov og i øvrigt i henhold til leverandørens foreskrifter.

Der foretages jævnlig kontrol af alle maskiners effektivitet.

Adgang til saneringsområdet

For at sikre, at asbestfibre ikke spredes fra forurenet område til lokaler udenfor og for at opretholde undertrykket i saneringsområdet må adgang hertil kun foregå gennem en adgangssluse.

Opbygningen kan bestå af et lægteskelet beklædt med kraftig plastfolie.

Slusen er normalt inddelt i 3 kamre, adskiltmed plastdøre af løsthængende plastfolie med lægtestykker monteret forneden som vægte.

Hængslede døre kan også benyttes.

Såfremt eksisterende bygningsdele f.eks. vægge indgår i slusesystemet skal disse afdækkes forsvarligt.

Gulve med gulvtæpper dækkes med hårde plader som tapes i samlingerne.

Kan slusen blive udsat for ydre mekaniske påvirkninger, beskyttes plastvæggene med hårde plader.

Adgangsslusen kan indrettes og fungere på 2 forskellige måder:

“med bad”

1) Indrettes slusen med bad, monteres en badebund og håndbruser i kammer 2.Spise-, opholds- og omklædningsfaciliteter indrettes andet sted i. h. t. gældende regler.

“uden bad”

2) Indrettes slusen uden bad, skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj adskilt med et baderum med bruser, evt. i specielt indrettet bade/omklædningsvogn, som også kan indeholde spise- og opholdsfaciliteter.

Slusesystemer (funktionsskitser)

Slusesystemer (funktionsskitser)

Grovsanering

Asbestsanitører som udfører denne del af saneringsarbejdet skal altid indenfor området benytte egnet åndedrætsværn, samt være iført særligt arbejdstøj.

Fjernelse af asbestholdige materialer skal ske med stor forsigtighed for at begrænse støvudviklingen (undgå at materialerne går i stykker).

Luftrensere og recirkulationsrensere placeres så tæt på arbejdsstedet som muligt. Demonterede materialer placeres direkte i plastsække eller kasser forede med plastfolie.

Affald med skarpe kanter og hjørner kan indpakkes i dobbelt plastfolie eller eventuelt anbringes i plastforede papkasser.

Søm og skruer fjernes eller ombukkes.

Arbejdsområdet og adgangsslusen rengøres løbende ved støvsugning.

Alle demonterede materialer, som ikke kan rengøres betragtes som asbestaffald og deponeres på specialdepot.

Plastsække/plastfolie som benyttes i saneringsområdet til emballering af affald bør have en min. tykkelse på 170 mm.

Sække lukkes med ombuk, tiltapes og rengøres ved støvsugning inden de flyttes til slusens kammer 3 for her at blive anbragt i yderligere en kraftig plastsæk, som lukkes tilsvarende og rengøres inden den transporteres ud gennem slusen.Plastsække og plastemballage skal tydelig mærkes ”ASBEST” Afhængig af affaldsmængde og art, kan der placeres en transportsluse på siden af kammer 3, hvorigennem affaldet fjernes.

Alt asbestholdigt affald der er fjernet fra arbejdsområdet skal opbevares i aflåst rum eller aflåst container mærket ”ASBEST”.

Grovsaneringen afsluttes med en omhyggelig støvsugning af hele saneringsområdet.

Visuel Kontrol af grovsaneringen foretages inden finsaneringen /slutrengøringen påbegyndes.

Finsanering / slutrengøring

Sanitører der udfører denne del af arbejdet, skal benytte de samme personlige værnemidler som bruges under grovsaneringen.

Der foretages en grundig rengøring af saneringsområdet ved støvsugning og aftørring af alle overflader hvor dette er muligt.

Det kan være nødvendigt at gentage rengøringsprocessen flere gange, evt. med mellemliggende luftrensningsperioder af et døgns varighed, alt efter den oprindelige art og mængde af asbest i rummet. Samlinger og sprækker fremkommet under grovsaneringen rengøres omhyggeligt enten ved støvsugning eller ved blæsning med trykluft med reduceret tryk.

Der vælges rengøringsmidler/metoder, som erfaringsmæssigt er bedst egnede til den foreliggende opgave.

Alt værktøj og alle materialer, der ikke skal benyttes til rengøringen, renses meget grundigt og/eller pakkes i plastsække, hvorefter det fjernes fra området.

Efter endt rengøring foretages visuel kontrol af området.

Der opretholdes fortsat undertryk i saneringsområdet, indtil slutkontrol og endelig godkendelse foreligger.

Slutkontrol

Rengøringsstandarden godkendes ved en visuel kontrol, som kan suppleres med luftprøve/geltapeprøve.

Kontrolmetoden aftales inden arbejdet påbegyndes i hvert enkelt tilfælde mellem bygherre og entreprenør.

 

Visuel kontrol
Det færdigsanerede område gennemgås af
parterne. Der må ved gennemgangen ikke
konstateres støv i lokalet.

Luftprøve

En luftpumpe påmonteret et specialfilter
opstilles i saneringsområdet. Filteret gennemstrømmes i en given tidsperiode af en
bestemt luftmængde. Der tages min. 2
luftprøver pr. område.

Fibre, som er aflejret på filteret, optælles og analyseres under mikroskop.

Mængden af fibre pr. m3 luft i området kan derefter beregnes og må normalt ikke overstige 10.000 pr. m3.