Sikkerhedsudstyr

Meget støvende indvendigt arbejde

Ved meget støvende nedrivningsarbejde skal der altid anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn, der er tilsluttet kompressor.

Der må max. arbejdes i 4 timer pr. dag med friskluftforsynet åndedrætsværn, og der holdes passende hvilepauser.

Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen. Flergangsdragter vaskes med en hyppighed afhængig af arbejdetsart.

Engangsdragter kasseres efter brug og deponeres som asbestholdigt affald.

Benyttede engangsdragter skal være godkendte til asbestsanering.

Mindre støvende indvendigt arbejde

Ved mindre støvende arbejde, som f.eks. rengøring kan benyttes helmaske, som luftforsynes fra batteridrevet turboenhed.

Masken forsynes med P3 filtre.

Der må max. arbejdes i 6 timer pr. dag, afbrudt af passende hvilepauser.

Brugen af filtrerende åndedrætsværn skal begrænses til 3 timer, med mindre der benyttes filtrerende åndedrætsværn forsynet med turboenhed.

Specialdragter og -fodtøj benyttes underhele saneringen.

Mindre støvende indvendigt arbejde

Ved mindre støvende arbejde, som f.eks. rengøring kan benyttes helmaske, som luftforsynes fra batteridrevet turboenhed.

Masken forsynes med P3 filtre.

Der må max. arbejdes i 6 timer pr. dag, afbrudt af passende hvilepauser.

Indvendige reparationer/indkapslinger

Ved meget lidt støvudviklende arbejde, f.eks. indvendige reparationer, benyttes halvmaske påmonteret P3 filtre samt godkendt engangsdragt.

Udvendig nedrivning

Ved meget lidt støvudviklende udvendigt arbejde, demontering/nedrivning, kan halvmaske påmonteret P3 filter og godkendt engangsdragt benyttes.

Ved stærkt støvende udvendigt arbejde, skal skærpede forholdsregler iagttages.

Sikkerhedsudstyr generelt. Sikkerhedsudstyr (dragter, masker, maskiner m.v.) må ikke fjernes fra saneringsområdet og sluserne uden at være grundigt rengjort eller pakket i lufttætte plastsække.

Øvrige informationer

Uddannelse, oplæring og instruktion

Ved indvendig nedrivning af asbestholdigematerialer skal de, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet.

Uddannelsen fås på institutioner for erhvervsrettede uddannelser, fx hos enkelte AMU-centre og tekniske skoler, mere information på www.asbest.dk.

Fra den 15. april 2006 stilles der også krav om oplæring og instruktion af personer beskæftiget enten med udendørs arbejde eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, hvis de pågældende bliver eller kan blive udsat for asbeststøv.

De skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed (medmindre de har gennemgået den særlige uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet).

Asbestaffald

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at både stærkt støvende og støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som farligt affald,mens ikke støvende asbestholdigt affald skal klassificeres som ikke-farligt affald.

Eksempler på farligt asbestaffald vil efter Miljøstyrelsens vurdering være asbeststøv (fibre), filtre, bløde lofts- og vægplader, samt brudte, beskadigede eller bearbejdede tagplader indeholdende asbest.

Mens hele ubeskadigede tagplader kan kategoriseres som ikke-støvende og dermed ikkefarligt affald.

Der vil dog altid være behov for en konkret vurdering i den enkelte situation.

Sammenhængende asbestplader, som ikke er støvende må betragtes som ikke-farligt affald.

Alt asbestholdigt affald skal anmeldes til det stedlige kommunale miljø-kontor, der anviser, hvor affald af type 1 og 2 skal deponeres.

Type 1:

Stærkt støvende asbestaffald, filtre og lignende skal opbevares befugtet i
tæt lukket emballage mærket ”ASBEST”.
Affaldet skal deponeres på godkendt modtagestation.

Type 2:

Asbestholdigt affald, der kanstøve, f.eks. teknisk isolering, bløde loftsog vægplader, knust eternit og lignende, skal opbevares og transporteres befugtet og emballeret i dobbelte plastsække eller plastfolie, så det ikke kan støve til omgivelserne.

Affaldet skal deponeres på godkendt specialdepot.

Type 3:

Ikke støvende asbestaffald, hvor asbesten er fastbundet f. eks. større fraktioner af eternitplader og lign.

Affaldet kan afleveres på specialdepot, der er godkendt til at modtage affald af denne type.

Eksempel på åndedrætsværn

Eksempel på åndedrætsværn

Afdækning inden opstart

Afdækning inden opstart

Eksempel på trekammersluse

Eksempel på trekammersluse

Eksempel på støvafvisende dragt og fodtøj

Eksempel på støvafvisende dragt og fodtøj

INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES